хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагаа

Image

Sulje.com Монгол сошиал сүлжээ

Sulje.com Монгол сошиал ертөнц

Sulje.com Монгол нийгмийн сүлжээ

Sulje.com Монгол цахим сүлжээ

Sulje.com Олон нийтийн сүлжээ
http://www.joblinksmn.com Монголын ажлын нэгдсэн сүлжээ юм.

Ажил хайгч

Ажил хайгч нь нэвтрэх нэрээрээ бүртгүүлээд таны емайл хаягаар чинь емайл очино. Ажил хайгч нь өөрийн бичиг баримтын хуулбарыг хавсаргаж өөрийн анкетандаа оруулж болно. Мөн та өөрийн анкетийг хүмүүст нээлттэй болон нууцлалтай оруулж өгч бас болно. Та 5 хүртэл анкет оруулж болох бөгөөд аль нэг анкетаа байнгын болгож тохируулж болно. Мөн joblinksmn.com –д зарлагдсан ажилд шууд анкет өгж болно. Мөн ажил олгогчийн емейл хаягаар сонирхсон ажлын байрны зарууд очих болно http://www.joblinksmn.com

Ажил олгогч

Танай байгууллагын зарласан ажлын байранд онлайнаар хичнээн хүн анкетаа өгснийг үзэж тус тусын өөр өөр хавтасуудад хувиарлан хийж болно. Ингэж ирсэн анкетуудыг нь аль хавтсанд хийснийг нь автомат емайлээр ажил хайгчид очих болно. Ажил олгогч нь бүртгүүлэхэд үнэгүй гишүүнчлэлд багтах бөгөөд энэ нь 120 хоногийн хугацаатай 30 ажлын байр зарлах, 50 хүний анкет татаж үзэх боломжтой юм. Харин энэ хугацаа дууссаны дараа та үнэтэй ангилалыг сонгох хэрэгтэй болно. Ажил олгогч нь ажлын байрыг онлайнаар зарлах боломжтой. Мөн зарласан ажлын байранд хичнээн хүн үзсэн, хэдэн хүн анкетаа ирүүлснийг хянах боломжтой http://www.joblinksmn.com

http://www.joblinksmn.com Онлайн ажлын байрны сүлжээг танай байгууллага ашигласанаар танай хүний нөөцийн бодлого ялангуяа ажилд хүн авах асуудал чинь бүрэн автомажих бололцоотой юм.
Мөн танай байгууллагын зарласан ажлын байр нэгэн зэрэг манай ажлын сүлжээгээр тархах болно. Манай сүлжээ нь фейсбүүк, линкедин, твиттер зэрэг нийгмийн сүлжээ, блог, форум, директоруудаар түгээгдэх болно.

Онлайн ажлын байрны сүлжээний хаягууд:
http://joblinksmn.com
http://facebook.com/joblinksmongolia
http://linkedin.com/joblinksmn
http://twitter.com/joblinksmn

 

 

 

Шинээр ажилтан бэлтгэх үеийн хөдөлмөрийн аюулгүй
 ажиллагаа, эрүүл ахуйн сургалт

 

 

1.    Шинээр ажилтан бэлтгэх үеийн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн сургалтыг энэ асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас гаргасан удирдамж, хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулна.

 

2.   Шинээр ажилтан бэлтгэх сургалтын хөтөлбөрт хөдөлмөрийн хууль тогтоомж, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн стандартын холбогдох шаардлагыг заавал оруулна.

 

3.         Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн талаар олсон мэдлэгийг тогтоосон журмын дагуу шалгах ба тэнцээгүй хүмүүсийг давтан сургалтанд хамруулж дахин шалгалт авна.

 

Үйлдвэр аж ахуйн нэгж, байгуулга дээрх хөдөлмөрийн аюулгүй

 

ажиллагаа эрүүл ахуйн сургалт

 

1.   Үйлдвэр,аж ахуйн нэгж, байгуулга дахь хөдөлмөрийнаюулгүйажиллагаа, эрүүл ахуйн сургалтыг зааварчилга өгөххэлбэрээр зохион байгуулна. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа,эрүүл ахуйн зааварчилга дараах 3 хэлбэртэй байна.

 

         Үүнд : 1. Урьдчилсан зааварчилгаа

 

                    2.  Ажлын байран дахь анхан шатны зааварчилга

 

                    3.   Давтан зааварчилга

 

2.    Зааварчилгын хөтөлбөр, хичээлийн сэдвийг хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажилтан боловсруулж, ҮЭ-ийн байгууллагатай зөвшилцсөний үндсэн дээр тухайн байгууллагын ерөнхий менежер /инженер/, орлогч дарга батлана.

 

3.      Шинээр ажилд орсон ажилтан, үйлдвэрлэлийн сургалт , дадлага хийхээр ирсэн оюутан, суралцагчдад тэдний ажилласан жил, боловсролын түвшинг харгалзахгүйгээр урьдчилсан зааварчилга өгнө.

 

4.         Урьдчилсан зааварчилгын агуулга нь хөдөлмөрийн хууль, тогтоомж, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн дүрэм, заавар, улсын стандарт, тухайн байгууллагын өвөрмөгц онцлог, дотоод дүрэм, техникийн аюулгүй ажиллагаа, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй, ариун цэвэр, галын аюулгүй байдал, хувийн хамгаалах хэрэгсэл, үйлдвэрлэлийн осол, гэмтэл, хурц хордлого, үүсэх шалтгаан, осолдогчдод үзүүлэх анхны тусламж зэрэг болно.

 

5.         Урьдчилсан зааварчилгыг хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн кабинет, сургалтын техник хэрэгслээр тусгайлан тоноглогдсон анги, танхимд уг асуудлыг хариуцсан удирдах буюу инженер, техникийн ажилтан өгнө.

 

6.    Урьдчилсан зааварчилга өгөх хугацаа нь тухайн техник технологийн салбарын аюулгүй ажиллагааны дүрэмд заасан хэмжээгээр тогтоогдох бөгөөд хоёр цагаас багагүй байна.

 

7.     Ажлын байран дахь анхан шатны зааварчилгыг ажилтны ажилладаг хэсэг, цех, тасаг, ажлын байр өөрчлөгдөх үед, мөн ажилд шинээр орсон болон үйлдвэрлэлийн дадлага хийхээр ирж урьдчилсан зааварчилга авсан хүмүүс, оюутан сурагчдад өгнө.

 

8.         Ажлын байран дахь анхан шатны зааварчилгын агуулга нь тухайн ажилтны ажлын байрны үйлдвэрлэлийн процесс, гүйцэтгэх ажлын онцлог, машин техник, багаж хэрэгсэл ашиглах болон ажлын явцад үүсэж болох сөрөг хүчин зүйл, түүнээс хамгаалах хэрэгсэл, тэдгээрийг ашиглах заавар, аюулгүй ажиллагааны арга барил, үйлдвэрлэлийн өргөх тээвэрлэх машин механизм, даралтат сав, шугам хоолой, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны шаардлага, галын аюулгүй байдлыг хангах, журам, гал түймэр гарсан үед авах арга хэмжээ, гал унтраах хэрэгсэл, тэдгээрийг ашиглах, хадгалах , осолдогчдод үзүүлэх анхны тусламж зэрэг болно.

 

9.       Ажлын байран дахь анхан шатны зааварчилгыг тухайн ажлын байрыг хариуцсан цех, тасаг, хэсгийн дарга, эрхлэгч биечлэн үзүүлэх журмаар өгнө.

 

10.      Ажлын байран дахь анхан шатны зааварчилгын дараа зааварчилга өгсөн ажилтан шалгалт авч хангалттай гэж үзвэл уг ажилтанд бие даан ажиллах зөвшөөрөл олгоно. 
11.  Давтан зааварчилгыг ажилтанд өмнө олгосон мэдлэгийг бататгах , баяжуулах зорилгоор ажлын байран дахь анхан шатны зааварчилгын агуулгаар өгнө
12.        Давтан зааварчилга нь гурван хэлбэртэй байна. Үүнд :

 

                  А/ ээлжит

 

                  Б/ ээлжит бус

 

                  В/ ажлын байран дахь өдөр тутмын

 

13.   Ээлжит давтан зааварчилгыг улиралд нэгээс доошгүй удаа өгнө.

 

14. Ээлжит бус давтан зааварчилгыг шинэ технологи, машин механизм, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл нэвтрүүлэх, хөдөлмөрийн нөхцөл өөрчлөгдөх, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн дүрэм заавар, шинэчлэгдэж өөрчлөгдөх үед давтан зааварчилга өгөх, ээлжит хугацаанаас нь өмнөөгнө.

 

15.  Хºдºлмºрийн аюулг¿й ажиллагаа, эр¿¿л ахуйн д¿рэм зааврыг ноцтой зºрчсºн х¿м¿¿с буюу ¿йлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах ºвчин, хурц хордлого гарсан цех, тасаг, хэсгийн ажилтан нарт, мºн нэг сараас ил¿¿ хугацаагаар ажлаас хºндийрч яваад эргэж ажилдаа орсон ажилтанд ээлжит бус давтан зааварчилга ºгнº.

 

16.     Аюултай ажил г¿йцэтгэдэг х¿м¿¿ст ажлын байран дахь ºдºр тутмын зааварчилга ºгнº.Ажлын байран дахь ºдºр тутмын зааварчилга нь товч тодорхой байх ба эхлэхийн ºмнº бичгээр ºгºгдºнº.

 

17.         Урьдчилсан, ажлын байран дахь анхан шатны, давтан болон ажлын байран дахь ºдºр тутмын зааварчилгыг б¿ртгэлийн журналд хүн бүрээр тэмдэглэж гарын үсэг зуруулна.


Хºдºлмºрийн аюулг¿й ажиллагаа,

 

эр¿¿л ахуйн хяналт

 

1.         Аж ахуйн нэгж байгууллагын б¿тэц, зохион байгуулалт, ¿йлдвэрлэл, ¿йлчилгээний онцлогоос хамаарч хºдºлмºрийн аюулг¿й ажиллагаа, эр¿¿л ахуйн байдалд тавих хяналтыг гурван шаттай байгуулна. Нэгд¿гээр шатанд цехийн доторх тасагт, хоёрдугаар шатанд цех болон ¿йлдвэр, байгууллагын цех болон ¿йлдвэр, байгууллагын доторх нэгж хэсэгт, гуравдугаар шатанд байгууллагыг б¿хэлд нь хамарч явуулна.

 

2.         Анхан шатны хяналтыг тухайн цехийн ерºнхий механик, механик, нар ºдºр б¿р ажил эхлэхийн ºмнº, шаардлагатай ¿ед (онцгой аюултай ажил г¿йцэтгэх гэх мэт) ажлын ºдрийн дундууур хийнэ. Шалгалтаар илэрсэн зºрчил, дутагдлыг анхан шатны хяналтын дэвтэрт тэмдэглэж, тэдгээрийг арилгах арга хэмжээг тºлºвлºж, хариуцах, г¿йцэтгэх ажилтан, хугацааг тодорхойлно. Г¿йцэтгэлийг засварын газрын даргад илтгэж байна.

 

3.         Хоёр дугаар шатны хяналтыг сард 1-ээс доошг¿й удаа цехийн даргаар удирдуулсан комисс явуулна. Шалтгалтын д¿нг хяналтын хоёрдугаар шатны дэвтэрт тэмдэглэнэ. Энэ дэвтэр нь цехийн даргад хадгалагдана. Цехийн дарга нь хоёрдугаар шатны хяналтаар илр¿¿лсэн хºдºлмºрийн аюулг¿й ажиллагаа, эр¿¿л ахуйн д¿рмийн зºрчил, дутагдлыг арилгуулах арга хэмжээг зохион байгуулах ¿¿рэгтэй. Арга хэмжээний биелэлтийн явцыг цехийн дарга сар тутамд хамт олондоо мэдээлж байх.

 

4.         Гуравдугаар дугаар шатны хяналтыг байгууллагын дарга буюу ерºнхий менежерээр удирдуулсан комисс явуулна. Шалгалтын д¿нг б¿х цех тасгийн дарга нар оролцсон зºвºлгººнººр хэлэлцэж, аюулг¿й ажиллагаа, эр¿¿л ахуйн д¿рэм, хэм хэмжээг зºрчсºн х¿м¿¿стэй хариуцлага тооцож, илэрсэн зºрчил дутагдлыг арилгах арга хэмжээг авна. Шаардлагатай тохиолдолд байгууллагын дарга тушаал гаргана.

 

Гуравдугаар дугаар шатны хяналтын дэвтэрт хºдºлмºрийн аюулг¿й ажиллагаа, эр¿¿л ахуйн асуудал хариуцсан албан тушаалтан дээр хºтлºгдºнº.


 

Ажлын байран дахь давтан

 

зааварчилга

 

1.  Давтан зааварчилгыг ажилтанд ºмнº олгосон мэдлэгийг бататгах, баяжуулах зорилгоор ажлын байран дахь анхан шатны зааварчилгын агуулгаар ºгнº.

 

2.  Давтан зааварчилга нь гурван хэлбэртэй байна.¿¿нд :

 

А/ ээлжит

 

Б/ ээлжит бус

 

В/ ажлын байран дахь ºдºр тутмын

 

3.         Ээлжит давтан зааварчилгыг улиралд нэгээс доошг¿й удаа ºгнº.

 

4.         Ээлжит бус давтан зааварчилгыг шинэ технологи, машин механизм, тоног тºхººрºмж, багаж хэрэгсэл нэвтр¿¿лэх, хºдºлмºрийн нºхцºл ººрчлºгдºх, хºдºлмºрийн аюулг¿й ажиллагаа, эр¿¿л ахуйн д¿рэм заавар, шинэчлэгдэж ººрчлºгдºх ¿ед давтан зааварчилга ºгºх, ээлжит хугацаанаас нь ºмнº ºгнº.

 

5.         Хºдºлмºрийн аюулг¿й ажиллагаа, эр¿¿л ахуйн д¿рэм зааврыг ноцтой зºрчсºн х¿м¿¿с буюу ¿йлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах ºвчин, хурц хордлого гарсан цех, тасаг, хэсгийн ажилтан нарт, мºн нэг сараас ил¿¿ хугацаагаар ажлаас хºндийрч яваад эргэж ажилдаа орсон ажилтанд ээлжит бус давтан зааварчилга ºгнº.

 Ажлын байран дахь хºдºлмºрийн аюулг¿й ажиллагаа,

 

эр¿¿л ахуйн нºхцºл

 

1.        Тус компани нь хºдºлмºрийн стандартыг баримтлан ажилтнуудын хºдºлмºрийн нºхцºлийг, ажлын байрны нºхцºл, аюулг¿й байдлыг стандартын шаардлагад нийц¿¿ëсэн ба хºдºлмºрийн норм, стандарт ººрчлºгдсºн тохиолдолд т¿¿нийг баримтлана.

 

2.        Үйлдвэрийн зориулалтын барилга байгууламжийн зураг тºслийг зохиох, шинээр барих, ºргºтгºх, ººрчлºн засварлах ашиглалтанд ºгºхдºº хºдºлмºрийн эр¿¿л ахуйн хяналтын зохих мэргэжлийн х¿м¿¿сээр хянуулж баталгаажуулан зºвшººрºл авна.

 

3.       Ажилтанд хººдºлмºрийн аюулг¿й ажиллагаа, эр¿¿л ахуйн талаар мэдлэг олгох сургалт явуулах, аюулг¿й ажиллагааны зааварчилга ºгч, биелэлтэд хяналт тавина.

 

4.     Засвар, ¿йлчилгээ явуулах ажлын байрны агаарын температур, харьцангуй чийглэг, дуу шуугианы хэмжээ, ¿ндсэн ба туслах байрны гэрэлт¿¿лэгийг нь стандартад заасан хэмжээнд байна.

 

5.         Ажлын байранд байгалийн гэрэлт¿¿лэгийн коффициент 1,5 хувиас багаг¿й байна. Гэрэлт¿¿лэг нь ажлын байрны талбарт жигд тархсан, гялбалт ¿¿сэхг¿й байх шаардлагатай ба гэрэлт¿¿лэгчийн ¿¿сгэврийг тогтмол хугацаанд цэвэрлэж байвал зохино.

 

6.         Ажлын байранд тоос, химийн бодис тархахаас сэргийлэн, салхивчийн ерºнхий ба хэсгийн системийг тºлºвлºх, ажлын ¿ед агаар сэлгэх тºхººрºмжийг зориулалтын дагуу ажиллуулж байх, агаар сэлгэх тºхººрºмжийн ажиллагаанд тогтмол ¿злэг хийж, эвдэрсэн тохиолдолд б¿рэн засвар хийж цэвэрлэж байвал зохино

 

7.   Үйлдвэрлэлийн тоног тºхººрºмж нь ашиглалт, аюулг¿й ажиллагааны д¿рэм заавартай, зохих журмын дагуу хºтлºгдсºн техникийн паспорттай ба хºдºлмºрийн хяналтын байгууллагаас ашиглах зºвшººрлийн гэрчилгээтэй болно.

 

8.   Цахилгаан тоног тºхººрºмж нь зураг тºслийн дагуу угсрагдсан, цахилгааны ашиглалт, аюулг¿й ажиллагааны д¿рмийн шаардлагыг хангасан байна.

 

9.         Ажиллагчдын ахуйн байр нь ариун цэвэр, эр¿¿л ахуйн норм, стандартыг хангасан байна.

 

10.      Ажилтаны ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл нь тухайн ажил мэргэжлийн онцлогт тохирсон материалаар хийгдсэн хэв загвар нь аюулг¿й ажиллагаа, эр¿¿л ахуйн шаардлага хангасан ба ажлын тусгай хувцасны чанарын ¿з¿¿лэлтийн жагсаалтыг баримтлан ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгслийн жагсаалт, эдэлгээний хугацааг баталсан.

 

11.      Ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгслийг шаардлагын дагуу ариутгах, цэвэрлэх угаах бодисоор хангасан болно.

 

12.     Ажилтан б¿р нь ажлын болон гадуур хувцсаа хадгалах хувцасны ш¿¿гээтэй байна. Ажлын хувцастайгаа гудамж талбайд явах, гэр л¿¿гээ хувцасаа авч явахыг хориглоно.

 

13.   Ажиллагчид ажил дууссаны дараа ш¿рш¿¿рт орж хувцсаа сольж байх нºхцлийг б¿рд¿¿лсэн байна.

 

14.Бие засах газрын цэвэрлэгээнд хэрэглэгдэх ш¿¿р, алчуур, хувин бусад цэвэрлэгээний хэрэгсэл нь бусад ºрººнийхººс тусдаа байх ба ялгах тэмдэг тавигдсан байна.

 

15.  Хуурай хог цуглуулах савыг таглаатай байлгаж, т¿¿ний орчны хºрс, бохирын цооног, ил задгай бие засах газрыг дулааны улиралд ºдºр б¿р хлорын шохойн уусмалаар ариутган цэвэрлэж, хогоо тогтмол ачуулж байх.

 

16.      Ажилтныг ажилд шинээр ороход эмнэлэгийн ¿злэг хийлгэж, эр¿¿л мэндийн хувьд тэнцэх эсэхийг тодорхойлуулсан байх ба тэднийг мэргэжлийн ºвчин, архаг хордлогоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор эр¿¿л мэндийн урьдчилсан сэргийлэх ¿злэгт зохих журмын дагуу хамруулна.

 

17.  Ажлын байранд болзошг¿й ослын ¿ед мэдээ дохио ºгºх, тоног тºхººрºмжийг зогсоох автомат систем тавих зэрэг техник зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгж¿¿лнэ.

 

18.  Х¿нд, х¿чир ажлыг механикжуулах, автоматжуулах, хºдºлмºрийг хºнгºвчлºх талаар арга хэмжээ авч, техник технологийн шинэчлэл хийх, хºдºлмºр зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох арга хэмжээг тºлºвлºж хэрэгж¿¿лнэ.

 

19.      Ажлын байранд анхан шатны тусламж ¿з¿¿лэх аптенктай байна.

 

20.   Галын аюулг¿й байдлыг хангах дотоод д¿рэмтэй байна. Галын дохиолол, гал унтраах тоног тºхººрºмжийг хэвийн ажиллагаатай байлган ажилтнуудаа уг тоног тºхººрºмжийг ашиглаж сургасан байх ба галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх б¿хий л арга хэмжээг авч хэрэгж¿¿лнэ.

 

 

ªдºр б¿р мºрдºх хºдºлмөр хамгаалал, 
аюулг¿й ажиллагааны журам

 

Энэх¿¿ журам нь тус байгууллагад ажил ¿¿рэг г¿йцэтгэж буй ажилчин, засварчид болон инженер техникийн б¿х х¿м¿¿сээр аваар осолг¿й ажил ¿¿рэг г¿йцэтг¿¿лэхэд оршино.

 

1.   Цахилгаан   хэрэгсэл   болон   гагнуур  / 220в-380в/   зэрэг   цахилгаантай
холбоо б¿хий з¿йлтэй харьцаж   ажиллах

 

Хамгаалах хэрэгсэл

 

Хамгаалалт б¿хий бахь, отверк, багаж хэрэгсэл, бээлий/резин, брезент/, хэмжих хэрэгсэл зэргийг ашиглаж ажиллах.

 

Анхаарах з¿йл

 

Цахилгаан хэрэгсэл болон утас, розетка, вилка зэрэг нь хагарсан, шалбарсанзэргийг шалгаж ¿зэж ямар нэгэн гэмтэл согог б¿хий багаж тоног тºхººрºмжººр ажил ¿йлчилгээ хийхг¿й байх.

 

Тоног    тºхººрºмж    болон    цахилгаан    хэрэгслийг    ажиллуулахад ашиглах зааврыг чанд мөрдөнө.

 

2.   Цахилгаан дриль, цахилгаан точил, цахилгаан з¿сэгч зэрэгтэй ажиллах.

 

Хамгаалах хэрэгсэл

 

Н¿дний шил, бээлий, маск, малгай зэрэг шаардлага б¿хий з¿йлийг байнга ашиглаж занших

 

Анхаарах з¿йл

 

Точилны ир хагарах, тºмрийн ¿ртэс н¿дэнд орох, цахилгааны утас шалбалах, тасдаж тогонд цохиулах, гар хºлºº з¿сэх зэргээс байнга урьдчилан сэргийлж з¿сэх, точилдох з¿йлийг бэхлэж онц анхааралтай ажиллаж сурах.

 

3.   ªргºгч болон гидро шахагч, буулгагч зэрэгтэй ажиллах

 

Хамгаалах хэрэгсэл

 

ªргºсºн шахсаныг  анхааруулсан, хориглосон бичиг з¿¿лт хийж тавих. Ив¿¿р  т¿гжээ,   харвах,   гулгах,   ¿срэхээс  хамгаалсан  хамгаалалт,   п¿рш агшаагч зэргийг байнга ашиглах.

 

Анхаарах з¿йл

 

Ив¿¿рийг байнга хэрэглэх, ºргºсºн ¿ед т¿гжээг хийх, даралтын шланг болон насос зэрэгээс тос алдах, дундрах зэрэгт анхаарах, буулгах ¿ед т¿гжээ зэрэг тавигдсан болон доор нь х¿н болон бусад з¿йл байгаа эсэхийг шалгах, ºргºх буулгах товчлуурыг оролдохг¿й байлгах зэрэгт анхаарч бичиг з¿¿лт тавьж ажиллана

 

4.   Бензин,хүчил, шүлт,химийн хортой, шатах, тэсрэх аюултай з¿йлтэй ажиллах

 

Хамгаалах хэрэгсэл

 

Анхааруулах бичиг наалт, /шатах, тэсрэх бодистой/ галынхор,хормогч, бээлий, н¿дний шил, гутал/резин/ хушуувч, маск гэх мэт.

 

Анхаарах з¿йл

 

Бензин,хүчил, шүлт,химийн хортой, шатах тэсрэх з¿йлтэй ажиллахдаа х¿н уух болон хувцас биер¿¿гээ асгахаас урьдчилан сэргийлж, анхааруулсан бичиг наалтг¿й шил, сав, аяга зэрэгт хийж тавих зэргийг хориглох.

 

Бензины банк цэвэрлэх болон бензин,газ, шатах тэсрэх химийн бодистой
/
фреон, газ, эд   анги   цэвэрлэгчг.м /   ажиллахдаа   ойр   орчиндооанхааруулах бичиг з¿¿лт тавих, ил гал гаргах , гагнуур болон цахилгааны оч ¿срэх  зэргээс урьдчилан сэргийлж ажиллах.

 

/ Анхаар шатамхай шингэнтэй  ажиллаж байна! /

 

5.    Засварчин нь хºдºлмºр хамгааллын хувцас болон малгай каск, цамцºмд, бээлиé, гутал зэргийг бүрэн бүтэн, зºв, боловсон өмсөж хэрэглэж заншсан байна.

 

Товч, б¿ч,цахилгаан нь тасарсан, элдэв зүйлээр уяж тогтоосон, унжсан, санжганасан з¿йлг¿й байна. Энэ нь  авто машины сэнс, дугуй болон ямар нэгэн з¿йлтэй орооцолдож чангаагдах аюултай.

 

Ажилчид засвар хийхдээ ºнхрºх, гулгах, халтирах, ив¿¿р домкрат унах зэргээс урьдчилан сэргийлж ажиллана.

 

Засварын жолооч болон ¿йлчл¿¿лэгчидэд засварын явцын аюулг¿й ажиллагааны зºвлºмж ºгч ажиллах эрхтэй./ Зºвшººрºлг¿йгээр асаах, хºдºлгºх, гэх мэт/

 

Засварчин нь ам нь сунасан, элэгдсэн, эвдэрсэн, стандартын шаардлага хангахг¿й т¿лх¿¿р, багаж, тоног тºхººрºмж зэргээр ажил ¿йлчилгээ явуулахыг хориглоно.

 

Эвдэрсэн буюу стандарт шаардлага хангахг¿й нºхцºлд засварын инженер, механик болон хариуцаж буй х¿м¿¿ст хэлэх, шаардлага тавих, т¿¿гээр ажил ¿йлчилгээ явуулахг¿й байх эрхтэй.

 

 

Аюулг¿й ажиллагааны ¿ндэс нь

 

               Хувь х¿ний сахилга бат

 

               Эмх цэгц

 

               Стандарт шаардлага хангасан багаж хэрэгсэл , тоног тºхººрºмж

 

               Технологи зааврын дагуу ажиллахад оршино.

 

Ажил ¿¿рэг г¿йцэтгэгч б¿х х¿м¿¿с нь дээрх журмыг ºдºр б¿р ажилдаа мºрдлºг болгон ажиллах ба ажил эхлэхээс ºмнº танилцаж гарын ¿сэг зурж ажиллана.

 

Хºдºлмºр хамгаалал, галын аюулг¿й ажиллагааны д¿рэм журам,

 

т¿¿нийг хэрэгж¿¿лэх арга зам

 

4.1 Хºдºлмºр хамгаалал болон аюулг¿й ажиллагааны д¿рэм журам

 

4.1.1 ªргºгч лифттэй харьцах

 

1.        Лифтэн дээр ажиллах б¿рдээ ажиллагаанд бэлэн эсэхийг байнга шалгана. Хэрэв эвдрэлтэй бол ажиллуулахыг хориглоно.

 

2.           Лифтийг даац хэтр¿¿лэн ажиллахыг хориглоно.

 

3.     Лифтийг зºвхºн зориулалтын дагуу автомашин ºргºж засвар ¿йлчилгээ хийхэд ашиглана.

 

4.          Автомашиныг лифтэнд ºргºхдºº кабинд х¿н суулгах, лифтний ºргºгч гар дээр х¿н зогсоож ºргºхийг хориглоно.

 

5.       Лифтийг ºргºсºн болон ºргºх, буулгах ажиллагаа явагдаж байх ¿ед ¿йлчл¿¿лэгч болон гадны х¿нийг лифтний ойролцоо байхыг хориглоно.

 

6.            Автомашиныг лифтэнд байрлуулахдаа бэхэлгээ, тулгуурыг заавал шалгана

 

7.     Лифтний орчим янз б¿рийн тослох материал, шингэн з¿йлс болон хог хаягдал байлгахг¿й байвал зохино.

 

8.           Лифтний тулгуур гар дээр гулгах, з¿й бусаар оролдохыг хориглоно.

 

9.     Автомашиныг лифтэн дээр байрлуулан засвар ¿йлчилгээ хийж буй ¿ед тухайн засварчнаас ººр х¿н лифт ажиллуулахыг хатуу хориглоно.

 

10.   Лифтэнд ¿йлчилгээ хийх явцад лифтийг цахилгаан тэжээлээс заавал салгана. Харин лифт ажиллуулах ¿едээ засвар ¿йлчилгээ б¿рэн дууссан эсэх, бусад ºргºх механизм, арчих материал, т¿лх¿¿р багаж зэрэг элдэв з¿йлс ¿лдээсэн эсэхийг шалгасны эцэст цахилгаанд холбож болно.

 

11.   Автомашиныг лифтэнд ºргºхдºº тухайн машины ºргºхºд зориулсан хэсгээс ºргºнº. Хэрэв ºргºх цэг тодорхойг¿й эсвэл лифтний ºргºх тулгуур резин зориулалтын цэгт х¿рэхг¿й бол ºргºхийг хориглоно.

 

12.   Лифтний өргөгч гарны резин дээр төрөл бүрийн тос тослох материал, тусгай шингэнүүд асгахаас хамгаалах хэрэгтэй. 
13.   Лифтээр өргөсөн машины зарим нэг эд ангийг салгаж авах ¿ед автомашины жингийн харьцаа өөрчлөгдөж, х¿ндийн тºв алдагддаг тул тухайн автомашины ¿йлдвэрлэгчийн засвар ¿йлчилгээний заавартай заавал танилцсаны ¿ндсэн дээр засварын ажил г¿йцэтгэнэ.

 

14.   Лифтийг ºргºх болон буулгах ажиллагаа явагдаж байгаа ¿ед доогуур нь явах болон доор нь зогсохыг хориглохоос гадна лифтийг т¿гжээг¿й ¿ед дээрхи ¿йлдэл хийхийг хориглоно.

 

15.      Лифтийг буулгах ¿ед лифтний дор ямар нэгэн багаж болон багажны сав т¿¿нтэй адилтгах з¿йлс байвал холдуулна.

 

16.     Лифтээр ºргºж буулгах ¿ед ºргºгдсºн машинд ямар нэг хазайлт мэдэгдвэл нэн даруй зогсоож засварын инженерт мэдэгдэнэ.

 

17.    Засварчин автомашиныг лифтнээс гаргахдаа тулгуур гаруудыг автомашин гарахад саад болохоорг¿й холдуулж өөрөө хариуцан зааварлаж гаргах хэрэгтэй.

 

4.1.2 Бусад суурилагдсан тоног тºхººрºмжтэй ажиллах д¿рэм

 

1.  Цахилгаан тоног тºхººрºмж¿¿д дээр ажиллахдаа тоног тºхººрºмжийг ажиллуулахын ºмнº цахилгаан тэжээлд холбогдсон эсэх, цахилгааны утас шалбархай, салсан, хºндийрсºн з¿йл байгаа эсэхэд н¿дэн баримжаагаар шалгалт хийх, хэрэв ямар нэг зºрчил байвал засварласаны дараа ажлаа хийнэ.

 

2.       Хийн ажиллагаатай багажны б¿рэн б¿тэн байдал, бит¿¿мжийг шалгасны ¿ндсэн дээр ажилд хэрэглэнэ. Эргэлдэж ажилладаг тºхººрºмж¿¿дийн эргэх эд анги суларсан эсэх, эргэх голд савалгаа орсон эсэхийг шалгаснаар ажиллагаанд оруулна.

 

3.        Даралт ºгсºн эд ангийг цохиж доргиохг¿й байх хэрэгтэй. Энэ ¿йлдэлийг хийснээр тухайн эд анги даралтнаас мултарч харвах аюулд х¿ргэж болзошг¿й юм.

 

4.          Даралт ºгºхдºº тухайн эд ангийн даралт даах хэмжээнд тохируулж ºгºх даралтыг огцом биш аажим ºгч байх хэрэгтэй.

 

5.   Суурин ºрºм ажиллуулахдаа ºрºмдºх з¿йлээ тискинд хºдºлгººнг¿й бэхэлж ажиллана.

 

6.            Өрºмдºх з¿йлдээ тохируулж ºрºмний хошуугаа сонгоно.

 

7.     Өрºм болон ºнгºлгººний машин дээр ажиллах ¿едээ каск болон н¿дний хамгаалагч шил заавал з¿¿нэ.

 

8.         Дугуйг обуднаас салгах хийлэх тºхººрºмж дээр ажиллахдаа тухайн дугуй хийлвэл зохих даралтыг даах эсэхийг шалгаж, хэт хуучирч нимгэрсэн, хавагнасан, язарсан зэрэг буудах аюултай дугуйг хийлэхг¿й байх хэрэгтэй.

 

9.     Дугуйг обуднаас салгахдаа дугуйн хийг б¿рэн гарч дууссаны дараа салгана, нуухтай дугуйны нуухыг салгахдаа гар ажиллагаагаар салгах ба харвахаас болгоомжлох хэрэгтэй.

 

11.     Дугуйг хийлэх ¿едээ дугуйг обуданд б¿рэн амсуулах, нуухтай дугуйны нуухыг б¿рэн суусан эсэхийг шалгана.

 

12.      Дугуйны хий гаргах, тохируулах ¿ед гарч байгаа хийнд н¿¿рээ хэт ойртуулахаас зайлсхийх хэрэгтэй.

 

13.   Дугуйны тэнцвэрт байдлыг шалгах тºхººрºмж дээр ажиллахдаа дугуйн бэхэлгээг заавал шалгах хэрэгтэй. Обуд нь гажаатай савлаж байгаа дугуйг савлаж эхэлмэгч эргэлтийг зогсоох шаардлагатай.

 

4.1.3   Шатах тослох материал, тусгай шингэнтэй харьцах

 

1.      Эдгээр материалуудтай харьцахдаа зориулалтын хувцас, резинэн хормогч резинэн бээлийтэй байвал зохино.

 

2.    Дээрх бодисуудыг хадгалахдаа хадгалалтын горимыг чанд сахиж зориулалтын саванд нь хадгална. Савыг цэвэр байлгах чийг болон ººр бодис бохир з¿йлс нэвтрэхээс хамгаалан сайтар тагласан байна.

 

3.     Арьсанд гэмтэл ºгºх материалуудтай харьцсаны дараа гарыг заавал савандаж угаана.

 

4.     Хоорондоо урвалдах, исэлдэх аюултай бодисуудыг нэг дор байрлуулахг¿й байх хэрэгтэй.

 

5.      Будагч бодис, тусгай шингэн¿¿дийг арьс, автомашины гадаргуу, будагтай шалан дээр х¿ргэхг¿й байвал зохино. Учир нь эдгээр бодисууд ихэвчлэн арьсанд гэмтэл учруулж, будгийн ºнгº хувиргах, будаг арилгах, ховхлох ¿йлчилгээтэй байдаг.

 

6.  Эдгээр бодисуудыг автомашины яндан, халалт их ºгºх хэсэг, аккумлятор, цахилгааны самбар, шугамын ойролцоо тавихг¿й байх хэрэгтэй.

 

7.     Тос болон бусад бодисыг савлах ю¿лэх, тосолгоо хийх, будах, угааж цэвэрлэх ¿едээ н¿дэндээ оруулахаас зайлсхийнэ.

 

8.      Ашиглагдсан тосыг асгарч гоожихг¿й саванд хийж зºвшººрºгдсºн газар ю¿лнэ. Усны шуудуу, жалга болон гол горхи, усны ундарга, газрын хºрсөн дээр ил задгай асгаж болохг¿й.

 

9.       Аккумляторын шингэн, х¿чил, шүлттэй харьцахдаа т¿¿ний хадгалалт ашиглалтын горимыг чанд сахиж ажиллах хэрэгтэй.

 

4.1.4   Цахилгаан болон гар тºхººрºмж¿¿д дээр ажиллах д¿рэм журам

 

1.    Цахилгаан багаж тоног тºхººрºмжººр ажиллахдаа цахилгааны залгуур, ººр эвдэрхий тэжээлийн утас гэмтэлтэй эсэх зэрэг илт харагдахуйц эвдрэл байгаа эсэхийг тэжээлийн залгуурт залгахаас ºмнº шалгаж ¿знэ. Гэмтэлтэй байж болзошг¿й тохиолдолд мэргэжлийн цахилгаанчнаар ¿з¿¿лж шалгуулсаны дараа ажиллуулна.

 

2.        Ус чийг буюу нойтон шалан дээр цахилгаан багаж тоног тºхºөрºмжººр ажиллах, шалан дээр тавих зэргээс зайлсхийх хэрэгтэй.

 

3.       Цахилгаан хºрºº, точил, ºрºм зэрэг дээр ажиллахын ºмнº эргэлтээр ажилладаг ажлын хэсгийн чангалгаа, эргэж байгаа эд ангитай харьцах хэсгийн б¿рэн б¿тэн байдлыг заавал шалгаж байна.

 

3.       Дээрх багажнуудаар ажиллахдаа хамгаалах каск, н¿дний шилийг байнга ашиглана.

 

4.   Засварын хºдºлгººнт домкрат, автомашины багажны домкратыг ашиглахдаа гидрийн шингэн алдаж байгаа эсэх, т¿гжээ, клапан ажиллагаатай эсэхийг заавал шалгах ёстой.

 

5.     Дээрхи домкратуудыг ашиглаж байгаа тохиолдолд нэмэлт тулгууруудыг байнга ашиглаж занших нь таны аюулг¿й байдлыг б¿рэн хангаж чадна гэдгийг санах хэрэгтэй.

 

6.          Гар багажнуудыг ажил дуусах болон бусдад шилж¿¿лэхдээ б¿рэн унтрааж, эргэлт нь зогссоны дараа ºгºх буюу тавиур, ширээн дээр тавина.

 

7.             Зººврийн гэрэл ашиглахдаа зºвхºн хамгаалалттай гэрэл ашиглаж байна.

 

8.    Зººврийн гэрлийг ºлгºх суурийг сонгохдоо доргио чичиргээг¿й суурь сонгох хэрэгтэй.

 

4.1.5 Даралтат хийн буутай ажиллах журам

 

1.     Хийн компрессорын цахилгаан удирдлага, хамгаалах клапан, даралтат савыг шалгаж хэвийн ажиллагаатай эсэхийг нягталсан байна.

 

2.         Хий гадагшаа алдсан эсэх, (комучик) бууны тохируулах шурагнууд ажиллагаатай эсэхийг шалгасан байна.

 

3.             Хийн буу ажиллуулах ¿едээ нугасан холбоо хэрэглэж болохг¿й.

 

4.      Хийн буунд ус, тос, цахилгаан тэжээл холбох, цахилгаан тохººрºмжтэй ойр байлгах ёсг¿й.

 

5.     Өглºº ажил эхлэхэд хийн компрессорыг асааж, орой ажил дуусахад унтраах шаардлагатай.

 

6.             Ажилд хэрэглэж байгаа хийн бууг бие биендээ дамжуулахад хийг нь салгана.

 

7.        Хийн компрессорын б¿х хомучик, цахилгаан тэжээлийг ажил эхлэхээс ºмнº шалгах ёстой.

 

8.             Хийн буутай харьцах зааварыг уншиж танилцааг¿й х¿н хэрэглэхийг хориглоно.

 

9.        Хийн   бууны   шланкийг   буутай   хамгийн   ойр   хэсгээс   эхлэн   салгана.   Çалгахдаа êîìïðåññîðò îéð õýñãýýñ ýõëýí çàëãàíà. Õèéí äàðàëò á¿õèé áóóã ñàëãàõäàà ñàéí áàðüæ áàéæ ñàëãàíà. Í¿¿ð í¿ä ð¿¿ õàðâàõ àþóëòàé.

 

4.1.6 Засварын автомашинтай харьцах

 

1.     Автомашиныг х¿лээж авахдаа гадна сэв зураас байгаа эсэхийг шалгаж авах, засварын явцад аливаа сэв зураас гаргаж ¿йлчл¿¿лэгчийг хохирохоос ямагт сэргийлж байх ёстой.

 

2.   Засвар ¿йлчилгээ хийж байх явцад хамгаалалтын суудлын б¿рээс, крылоны хамгаалалт зэргийг байнга хэрэглэж занших хэрэгтэй.

 

3.   Засварт орох машиныг ил¿¿ тээш, ачааг¿й оруулахыг ¿йлчл¿¿лэгчдэд х¿сэх, боломжг¿й тохиолдолд засварын ажилд саад болох з¿йлийг тусад нь авч няравт т¿р хадгалуулах, ялангуяа тэсэрч дэлбэрэх з¿йлсийг оруулахыг шууд хориглоно.

 

4.     Засварын ажлын явцад тос болон шороо тоостой машинд орох, тостой гараар дотор салон, жолооны хүрд бусад хэсгүүдэд х¿рэхийг хориглоно.

 

5.         Засварын ажил дуусмагц автомашиныг б¿рэн цэвэрлэж ¿йлчл¿¿лэгчид х¿лээлгэн ºгнº.

 

4.1.7Засвар ¿йлчилгээний ажлын ¿ед анхаарах з¿йлс

 

1.    Таны ºглººнөөс орой х¿ртэл ажилладаг ажлын байр танъ ¿ргэлж цэвэр, эмх цэгцтэй байх ёстой.

 

2.         Ажлын хувцсанд тºмºр эд з¿йлс, товч зэрэг байвал автомашиныг сэвтээж болно.

 

3.    Засварчид нь тусгайлоготой ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэж ажиллана.

 

4.         Ажлын хувцас нь байнга цэвэр байх ёстой ба тостой шороотой ажлын хувцас нь ¿йлчл¿¿лэгчийн автомашиныг бохирдуулна.

 

5.   Ажлын гутал нь хºлд эвтэйхэн тохиромжтой байх ёстой. Ажлын гутал нь хальтардагг¿й, элдэв бодис, ус, чийг амархан нэвчдэгг¿й, өлмийн хэсэг нь төмөр хамгаалалттай байх ёстой.

 

6.        Ажлын бээлийг ердийн урсгал засварын ¿ед тºдийгүй бусад тос болон тусгай шингэн¿¿дтэй харьцах, тросс зººх холбох зэрэгт зайлшг¿й хэрэглэх шаардлагатай. Ялангуяа шингэн бодис, хучил, ш¿лттэй харьцах ¿ед хамгаалалтын хувцсыг бүрэн хэрэглэнэ.

 

7.      Засвар ¿йлчилгээ хийх ¿ед ººрт хэрэглэж буй бºгж, цаг, бугуйвч зэрэг з¿йлсийг тайлах хэрэгтэй.

 

8.            Автомашиныг домкратаар ºргºсºн тохиолдолд хºдºлгººн, савлалтаас урьдчилан сэргийлж машин доор ажиллахдаа заавал нэмэлт тулгуур хэрэглэнэ.

 

9.      Автомашины хурдны хайрцаг тэнхлэг зэргийг салгах, угсрах ¿ед тулгуурийг х¿ндийн тºвийг нь олж зºв байршуулах хэрэгтэй.

 

10.   Автомашины хºдºлг¿¿рийг асаах ¿ед àðààã ñàëãàж, хºдºлг¿¿р ба түүнтэй эргэлдэж харьцдаг эд ангийн орчимд т¿лх¿¿р багаж байгаа эсэхийг шалгаж бусдад анхааруулсны эцэст асаана. Нэгээс дээш засварчид ажиллаж байгаа тохиолдолд автомашиныг асааж, унтраахдаа заавал харилцан мэдэгдэж байж дараагийн ¿йлдлийг хийнэ.

 

4.2 Галын аюулг¿й ажиллагааны журам

 

4.2.1 Галын аюулг¿й ажиллагааг хангахад анхаарах болон хориглох з¿йл

 

 1.   Автомашин механизм т¿¿ний байрлах газар дараах з¿йлсийг хориглоно:
 2.  Хºдºлг¿¿рийг ил галаар гэсгээх
 3.  Шатахууныг зориулалтын бус саванд хадгалах
 4.  Аккумуляторын г¿йдэл залгагч буюу массыг салгалг¿й орхих
 5.  Шатамхай болон шатах шингэн (бензин, керосин, тос, будаг, растворитель, карбюратор цэвэрлэгч гэх мэт) бодисыг хэрэглэхдээ хэрэгцээний хэрээр авч тусгай зориулалтын бит¿¿ саванд хадгална. Цех агуулахад дээрх бодисуудыг ил задгай тавих хадгалахыг хатуу хориглоно.
 6. Гал  гарч  болзошг¿й  газар  гагнуур  хийх,  ил гал  гаргах,  паяльник,  хийн  гагнуур ажиллуулах бол урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч ажил хариуцсан ажилтанаас зºвшөºрºл авч ажиллана. Шатахууны банк болон т¿¿ний ойр орчимд гагнуур хийх шаардлагатай бол шатахууныг ю¿лж яндангийн ажилласан хийгээр ¿лээлгэж аюулг¿й ажиллагааг хангасны дараа гагнуур хийнэ.
 7. Кислород болон бусад даралтад байгаа баллонтой хийг босоогоор нь тусгай тавиурт бэхлэн дулааны тоног тºхººрºмжººс хол байрлуулна. Масло болон тостой даавуугаарбаллоныг арчих буюу амсраас нь барихыг хориглоно.
 8. Ажлын байр, талбай, орц, гарц зэргийг байнга чºлººтэй байлгана.
 9. Гараашд  автомашин,  техникийг  оруулахдаа галын  аюулг¿й  ажиллагааг хангасанбайна.
 10. Шатахуун, тос ю¿лэх ¿едээ автомашин, техникийн дэргэд ил гал гаргахыг хориглоно.

 

4.2.2 Гал гарсан тохиолдолд ажиллах заавар

 

 1. Ямарч галыг элс, шороо, эсгий гэх мэтээр бит¿¿мжилж аль болох агаараас тусгаарлваламархан унтарна.
 2. Гал цахилгаанаас гарсан бол х¿чдэлийг эх ¿¿свэрээс яаралтай салгаж унтраах аргахэмжээ авна.
 3. Х¿н б¿р осол гэмтэл, галын аюул гарсан ¿ед анхны тусламж ¿з¿¿лэх мэдлэгтэй байхындээр осол гарсан ажлын байрыг ººрчлºхг¿йгээр хэвээр  нь байлгаж байгууллагынудирдлага болон холбогдох албан тушаалтанд яаралтай мэдэгдэнэ.
 4.  Дээрх журам зааврыг зºрчсºн тохиолдолд захиргааны болон хуулийн хариуцлага х¿лээлгэнэ.

 

4.2.3     Галын хор ашиглах заавар

 

 1. ОПУ маркийн нунтаг гал унтраагуураар нефтийн б¿тээгдэх¿¿н, хурдан шатах шингэн, уусмал, хатуу биет, 1000в х¿ртэл х¿чдэлд байгаа тоног тºхººрºмжинд гарсан галыг унтраана.
 2. ОУ маркийн н¿¿рс х¿члийн хийн гал унтраагуур 1ОООв х¿ртэл х¿чдэлд байгаа тоног тºхººрºмж болон бусад тºрлийн дºнгºж эхлэж байгаа галыг унтраана.
 3. ОХП, ОХВП маркийн химийн хººсºн гал унтраагуураар шингэн бодис хатуу биед гарсан галыг унтраана. Х¿чдэлд болон цахилгаан тоног тºхººрºмжинд гарсан галыг унтрааж болохг¿й
 4. ОВП маркийн хººсºн гал унтраагуураар х¿чдэлд гарч байгаа цахилгаан тоног тºхººрºмжººс гарсан галыг унтрааж болохг¿й
 5. ОП маркийн нунтаг гал унтраагуурааар нефтийн б¿тээгдэх¿¿н, хурдан шатддаг шингэн хатуу биед болон 1ОООв х¿ртэл х¿чдэлд байгаа тоног тºхººрºмжийн галыг унтраана.

 

4.2.3 Галын аюулг¿й ажиллагааны д¿рэм журмыг засварын газарт болон бусад газарт ажил үүрэг гүйцэтгэхдээ б¿х ажилтан, ажилчид мºрдºж ажиллах ба т¿¿ний хэрэгжилтэнд инженер болон холбогдох удирдах албан тушаалтнууд хяналт тавьж ажиллана.

 

 

4.3 Хºдºлмºр хамгаалал, галын аюулг¿й ажиллагааны д¿рэм журамыг хэрэгж¿¿лэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих журам

 

4.3.1Хºдºлмºр хамгаалал, галын аюулг¿й ажиллагааны д¿рэм журамыг  засварын хэсгийн б¿х ажилчид дагаж мºрдºнº.

 

4.3.2  Хºдºлмºр хамгаалал, галын аюулг¿й ажиллагааны д¿рэм журамын хэрэгжилтэнд инженер болон холбогдох албан тушаалтнууд хяналт тавьж ажиллана.

 

4.3.3        4.1, 4,2-т заагдсан хºдºлмºр хамгаалал болон галын аюулг¿й ажиллагааны зааварчилгааг долоо хоног б¿рийн ажлын эхний ºдºр болгон б¿х ажилчдад танилцуулж танилцуулсан тухай тэмдэглэлийг зааварчилгааны дэвтэрт хºтлºж тухайн ажилтанаар гарын ¿сэг зуруулж байна.

 

4.3.4  Долоо хоног б¿р хºдºлмºр хамгаалал аюулг¿йн ажиллагааны зааварчилгаа ºгсºн тухай тэмдэглэл хºтлºх дэвтэрийн загвар:

 

Д/д
Урьдчилсан зааварчилга авсан х¿ний овог, нэр, ажил, албан тушаал
Зааварчилгын
утга
Он, сар, ºдºр
Зааварчилга ºгсºн      х¿ний албан   тушаал, нэр, гарын ¿сэг
Зааварчилга авсан   х¿ний гарын ¿сэг

 

4.3.5. Шинээр ажилтан ажилд орсон тохиолдолд тухайн ажилтанд дээрх хºдºлмºр õамгаалалаюулг¿й ажиллагааны зааварчилгааг ºгч хºдºлмºр хамгаалал аюулг¿й ажиллагаанызааварчилгааны хуудас бºглºн гарын ¿сэг зуруулж авна.

 

4.3.6.Хºдºлмºр хамгаалал аюулг¿йн ажиллагааны зааварчилгааны хуудасны загвар:

 

 

 

Хºдºлмºр хамгаалал аюулг¿йн ажиллагааны

 

зааварчилгааны хуудас

 

Зааварчилгаа авагч____________овогтой_____________ньВагнер Ази ХХК-ныХүнд даацын автомашин, дугуйны хэлтэст______________________ орон тоонд ажилд орж болох тухай эр¿¿л мэндийн хуудас ба ХХАА-ны çааварчилгааны хуудас олгосон.

 

Х¿ний нººцийн ажилтан _______________                 20.. он … сар … ºдºр

 

1. Байгууллагын дотоод д¿рэм, ХХАА-ны д¿рмийн зааварчилгаа ºгсºн
ХХАА-ны инженер________________________

 

Зааварчилгаа авсан_______________________

 

20… он … сар … ºдºр

 

2.  Ажлын байранд_______________ ХХАА-ны д¿рмийг зааварчилж ярьсан

 

Сервис менежер______________

 

Зааварчилгаа авсан___________

 

20… он … сар … ºдºр


Áàòëàâ: “Вагнер Ази ХХК-ныХүнд даацын автомашин, дугуйны хэлтэс-ийн         Захирал                                                  Гарретт Вилсон

 

Хºдºлмºр хамгаалал аюулг¿й ажиллагааны

 

ерºнхий заавар

 

Ерºнхий з¿йл

 

 1. Хºдºлмºр хамгаалал нь ажил ¿¿ргээ г¿йцэтгэх явцад болон т¿¿нтэй холбоотой ¿¿сэх осол эр¿¿л мэндийг гэмтээхээс урьдчилан сэргийлэх, ¿йлдвэрлэлийн орчноос бий болсон аюулын шалтгааныг арилгах зорилгоор хºдºлмºрийн нºхцлийг сайжруулах ¿йлдвэрийн осол, мэргэжлийн ºвчлºлººс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах хэрэгслээр хангах хºдºлмºрийн хууль тогтоомж зааврыг судлан хэрэгж¿¿лэх цогц арга хэмжээ юм.
 2. Энэ арга хэмжээг хэн хариуцаж зохион байгуулах талаар хяналт тавих асуудлыг ерºнхий захирал, засварын газрын дарга нар хариуцна.

 

Нэг. Хºдºлмºрийн аюулг¿й ажиллагааг хангаж ажиллах

 

1.        Ажилчид засварчид нь ажил эхлэхээс ºмнº Хºдºлмºр хамгаалал аюулг¿й ажиллагааны зааварчлагатай танилцаж гарын ¿сэг зурж, зааварчлагыг дагаж мºрдºн ажиллах хэрэгтэй.

 

2.        Засварчид нь хºдºлмºр хамгаалалын хувцас малгай, комбинзон, ажлын гутал, бээлий болон хамгаалалтын хэрэгслийг байнга зºв хэрэглэж, автомашины сэнс болон бусад эд ангитай ороолцолдох даруулах, хуруу гараа хавчуулах зэрэг гэнэтийн ослоос байнга урьдчилан сэргийлж хянуур нямбай ажиллах.

 

3.        Засварчид нь автомашин ºргºж доогуур нь ажиллах ¿едээ заавал зориулалтын ив¿¿рийг кузов болон раман доогуур нь найдвартай ивэх ба автомашиныг хойш урагш ºнхрºхººс байнга сэргийлж дугуйн ив¿¿рийг хийсэн байх шаардлагатай.

 

4.        Мºн автомашины мотор болон эд ангийг салгаж таль болон ºрг¿¿рээр ºргºж буулгахдаа сэнж болон холбоос зэргийг сайн шалгаж ºргºж буулгах хэрэгтэй.

 

5.        Засварчид нь ¿¿рэг г¿йцэтгэж чадахг¿й болсон т¿лх¿¿р багаж (ам нь сунасан), элэгдсэн точиль (хагарах болсон), шингэн алддаг буюу резьба алддаг домкрат зэрэг актлах болсон т¿лх¿¿р болон багаж тоног тºхººрºмж зэргээр ажил ¿йлчилгээ явуулахыг хатуу хориглоно.

 

6.      Ажил эхлэхийн ºмнº зººврийн гэрэл болон бусад цахилгааны з¿йлстэй харьцахдаа шалбархай байх буюу шалбарснаас болж тогонд цохиулах, гал алдах зэргээс болгоомжилж байнга шалгаж байх хэрэгтэй.

 

7.  Аккумулятор болон х¿чилтэй харьцахдаа резинэн бээлий хормогч зэрэг хамгаалалтын хувцасыг байнга хэрэглэх

 

8.        Бензин болон кислород зэрэг шатах, т¿лэх, дэлбэрэх бодисыг ил задгай саванд хийж зориулалтын бус газар хадгалахыг хориглоно. Бензин болон бусад цэвэрлэгч, шатамхай бодисоор цэвэрлэгээ хийх ¿ед гал гаргахаас болгоомжилж заавал галын хор болон гал унтраах багаж хэрэгслийг бэлэн хажуудаа байлгах ба “Шатах тэсрэх бодистой ажиллаж байна!” гэсэн санамж тэмдгийг байрлуулж ажиллах хэрэгтэй.

 

9.      Шатаж дэлбэрэх болон шатамхай з¿йлийн ойр гагнуур хийх, автомашин, гарааш зэрэгт тамхи татах, ил гал гаргахыг хатуу хориглоно. Мºн бензинээр юм угаахыг хориглоно.

 

10.     Автомашиныг засварын суваг болон авто ºргºгчид байрлуулахдаа жолоочоос байрлуулж чадах эсэхийг асуугаад автомашиныг байрлуулж ºгºх ба дохиогоор харьцаж зааж ºгч байрлуулна.

 

11.     Автомашины жолооч болон засварчид нь автомашиныг асаах, хºдºлгºх бүрт онцгой анхааралтай хандаж, асааж, хºдºлгºх хэрэгтэй.

 

12.     Засвар хийсэн автомашины б¿рэн б¿тэн байдлыг засварчин, жолооч, механик зэрэг нь шалгасны ¿ндсэн дээр засвараас гаргаж хºдºлгººнд оруулах хэрэгтэй.

 

13.     Засвараас гаргаж байгаа автомашиныг засварчин зайлшгүй биш тохиолдолд жолоодож шалгаж ¿зэхийг хориглоно. Засварчин зºвхºн автомашин дотор нь сууж шалгаж ¿зэх хэрэгтэй.

 

14.     ªндºр даралтын ба халуун уур, усны систем тºхººрºмж т¿¿ний крант, шахуурга хэмжих багажийг мэргэжлийн бус х¿н ажиллуулах, оролдохыг хатуу хориглоно.

 

15.     Ажлын байранд ноцолдох, хººцºлдºх г¿йх, огцом чангаар гэнэтийн авиа гаргах, цочоох, ¿йлдвэрлэлийн тоног тºхººрºмж ажиллуулж байгаа ¿едээ элдэв з¿йл ярих зэргээр анхаарал сарниулж осол эндэгдэлд орохоос болгоомжлох.

 

16.     Ажил дууссаны дараа ажлын байр талбайг цэвэрлэж, ººрийн болон дундын ºмчийн багаж хэрэгслийг б¿рэн болгож хуваарьт байранд байрлуулж тавьсан байх.

 

 

ªäºð á¿ð äàãàæ ìºðäºõ äîòîîä æóðàì

 

1.         Àæèëчид нь ºглºº 9 цагт цугларч 9 цаг 15 минут х¿ртэл хувийн бэлтгэлийг хангаж, хºдºлмºр хамгаалал аюулг¿й ажиллагааны зааварчлагатай танилцаж гарын ¿сэг зурж, зааварын дагуу ажиллана.

 

2.         ºдºр 13 цаг 30 минутаас 14 цагийн хооронд ¿дийн хоол идэх.

 

3.         Мягмар гариг б¿рийн ажлын ºдºр ажилчид нь 8 цаг 30 минутанд цуглаж, 7 хоногийн ажлын тайлантай танилцах яриа хийж байна. Мºн 7 хоногт г¿йцэтгэсэн ажлын байдлыг ярилцаж алдаа оноогоо хэлэлцэж, юунд анхаарч юуг сайжруулж ажиллах талаар байнга хэлэлцэж ажиллана.

 

4.         Орой ажилчид нь 18 цагт ажлыг б¿рэн дуусгаж, ажлын байр талбайг цэвэрлэж, багажаа эмхэлж цэгцлээд тухайн ºдрийн манаач жиж¿¿рт х¿лээлгэн ºгнº.

 

5.         Засварчид нь автомашин эзэмшигч, ¿йлчл¿¿лэгчийн х¿сэлтээр автомашиныг фажын дарга, механикийн зааврын дагуу засвар ¿йлчилгээг чанарын ºндºр т¿вшинд хийж г¿йцэтгэнэ.

 

6.         Уг засварын ажлаа хийж дууссаны дараа механикт шалгуулах ба тооцоог хийлгэж дууссаны дараа дараагийн ажлаа х¿лээн авна.

 

7.         Засвар ¿йлчилгээ нь зогсох буюу материал нь х¿лээгдэж саатах ¿ед хугацааг харгалзан жолооч болон манаачид бичгээр ºгч гарын ¿сэг зурсан байна.

 

8.         Засварчид нь ажил ¿¿ргээ г¿йцэтгэх явцдаа утсаар ярих, ажлаа орхиж ººр з¿йл хийх болон ¿йлчл¿¿лэгчийг чилээлгэх х¿лээлгэхийг хориглоно.

 

9.         Ажлын цагаар сул зогсолттой ¿ед механикын ºрººнд орж автомашины задаргаа каталоги марк модельтой танилцаж, техникийн мэдлэгээ дээшл¿¿лэх болон ажлын байр талбайн эмх цэгцэнд байнга анхаарч ажиллана.

 

10.      Ажлын байранд засварт орсон машины жолоочоос ººр гадны х¿н байхыг хориглоно.

 

11.      Засварчид нь ¿йлчл¿¿лэгчдийн машины суудал, рулийг бохир болгохг¿й байх, т¿лх¿¿р багажаа кабин буюу зориулалтын бус газар тавихг¿й байх, мºн кабин дотроос эд з¿йлс алдагдахаас сэргийлэх нºхцºлийг хангаж ажиллана.

 

12.      Ажилчид нь засвар ¿йлчилгээний ¿ед ажлын байр талбайг байнга цэвэрлэж, хºдºлмºр хамгаалал аюулг¿й ажиллагааны зааварчилгааны дагуу болон галын аюулг¿й ажиллагааг хангаж ажиллахыг анхааруулж байна.

 

13.      Ажилчид нь нºхºддºº болон ººртºº шаардлага тавьж ажиллах ба ¿йлчл¿¿лэгчтэй эелдэг харьцаж, хºнгºн шуурхай ажиллахаас гадна засвар ¿йлчилгээг хийж дууссан машинаа арчиж, цэвэрлэж х¿лээлгэн ºгºх.

 

14.      Ажилчид нь ажлын байранд архи уух, согтуу ирэх, ил гал гаргах, тамхи татахыгхориглоно.

 

15.      Засварчид нь сондгой долоо хоногийн хагас сайн ºдºр болгон их цэвэрлэгээ хийжбайх.

 

16.      3асварчид нь т¿лх¿¿р багаж х¿лээлцэх ºдºр тутмын жиж¿¿р хийх ба хуваарьтºдрийн байдлыг бичгээр х¿лээлцсэн байх.

 

17.      Ажилчид ажлын цагаас хоцрохг¿й байх ба ажлын ¿еэр чºлºº авахдаа заавал удирдах х¿м¿¿ст мэдэгдсэн байх.

 

18.      Манаач нар нь ºглºº ажил цуглахад гаднах талбайг цэвэрлэсэн байх шаардлагатай.

 

 

 

Боловсруулсан: ХХ-ын инженер


Тоног тºхººрºмжийг ажиллуулах аюулг¿й

 

ажиллагааны зааварчилга

 

Нэг. Нийтлэг ¿ндэслэл

 

1.        Òîíîã òºõººðºìæèéã àæèëëóóëахдаа мэдлэг б¿хий засварчид нь ажил эхлэхийн ºмнº Хºдºлмºр хамгаалал аюулг¿й ажиллагааны зааварчлагатаé танилцаж гарын ¿сэг зурж, д¿рмииг дагаж мºрдºн ажиллах хэрэгтэé.

 

2.         Засварчид нь хºдºлмºр хамгаалалын хувцас малгай, комбинзон, ажлын гутал, бээлий болон хамгаалалтын з¿йлсийг байнга зºв хэрэглэж, унжсан санжсан з¿йлг¿й байж, автомашины хаалганд хуруу гараа хавчуулах, копутанд цохиулах бусад эд ангитай орооцолдох, даруулах зэрэг гэнэтийн ослоос байнга урдьчилан сэргийлж хянуур нямбай ажиллах хэрэгтэй.

 

3.         Тоног тºхººрºмжин дээр гадны болон зааварчлага авааг¿й х¿нийг зºвшººрºлг¿йгээр ажлуулахыг хориглох бºгººд хийх з¿йлийг ¿з¿¿лж зºвшººрºл авсан байх шаардлагатай.

 

4.         Хариуцагч болон засварчид нь ºдºр б¿р ажил эхлэхийн ºмнº тоног тºхººрºмж¿¿дийн б¿рэн б¿тэн байдал, орчны эмх цэгцийг ¿зэж шалгана. Ажил дуусаад тухай б¿р нь тоног тºхººрºмж¿¿дийг цахилгаанаас нь салгасан эсэхийг нягтлах ба ажлын байраа цэвэрлэн эмх цэгцтэй болгох.

 

Хоёр. Тоног тºхººрºмж¿¿дийн хºдºлмºрийн аюулг¿й ажиллагааг хангаж ажиллах

 

1.   Авто ºргºгч

 

ü   Авто машин ºргºхдºº тулгууруудыг машины ºргºх цэг¿¿дэд зºв байрлуулах буюу тэгш байрлуулж, автомашины тэнцвэрийг, х¿ндийг тодорхойлж байрлуулна.

 

ü   Авто машиныг ºргºсºн тохиолдолд т¿гжээг заавал хийх.

 

ü   ªргºсºн машин доогуур орохдоо тулгуур болон т¿гжээг заавал шалгаж орох ба автомашиныг буулгахдаа т¿гжээг мулталж зººлºн буулгах хэрэгтэй.

 

ü   Авто машиныг ºргºсºн тохиолдолд асаахыг хориглоно.

 

ü   Авто машинд засвар хийж байгаа тохиолдолд авто ºргºгчийг дээшл¿¿лэх доошлуулахыг хориглоно.

 

ü   Авто ºргºгчийн тосны т¿вшин, тросыг замаасаа гарсан эсэх мºн тросыг сэмэрсэн эсэхийг шалгах.

 

ü   Авто ºргºгчийг ºргºх буулгах рычаканд / кнопонд / ¿йлчл¿¿лэгчдийг х¿рэхг¿й байхыг анхааруулах.

 

 1. Тасдагч / ЛЗС-КР400 /

 

ü   Суурин тасдагч нь тºмºр з¿йлийг 40см радиус б¿хий нимгэн з¿сэгч точилоор тасдана.

 

ü   Тайрах з¿йлийг сайн бэхэлсэн байх шаардлагатай ба тайрах точилийн гарыг хэт чанга дарахыг хориглоно. Цахилгааны утсыг з¿сэх, шалбарахаас болгоомжлох

 

ü   Хэрэглэж байгаа чулуу нь ¿йлдвэрийн чанарын тэмдэгтэй байх

 

ü   Чулуу нь хагарахдаа гадагш ¿срэхээрг¿й бит¿¿ б¿рх¿¿лтэй байна.Хамгаалах н¿дний шил хийж ажиллана.

 

ü   Х¿нд з¿йлийг дамжлан ºргºж байж тайрахыг хориглоно. Хэт богино, дэнд¿¿ нимгэн з¿йлийг тасдаж болохг¿й.

 

ü   Тасдах з¿йлсийг хажуу талаас нь биш тэнхлэгт нь перпендикуляр чиглэлээр, эргэх гадаргууд нь барина.

 

3.         Кропны тос солигч / ВЮ КН1ЫО -АТР-3000АТ/

 

ü   Кропны тос солигч хий болон 12\/ машины батрейн тусламжтай ажиллана. 40 кг жинтэй, 1 минутанд 4л тос шахна. Энэтºхººрºмж нь автомашины кропны тосыг системээр нь хººж цэвэрлэх солих ¿¿рэгтэй.

 

ü   Хийн холболтыг сайн бэхлэх.шланг хоолойг халуун з¿йл, яндан зэрэгт х¿рч цоорох, тасрах зэргээс болгоомжилоххэрэгтэй

 

4.  Хийн компрессор

 

ü   Хийн компрессорыг ажилуулахдаа сэнстэй орооцолдох мºн цахилгааных нь утас шалбархай байх буюу шалбарснаасболж цахилгаанд цохиулах, гал алдах зэргээс болгоомжилж байнга шалгаж ажиллах хэрэгтэй.

 

ü   Хийн компрессорын агаарын даралтыг ºдºр болгон хянаж шалган хамгаалах клапанг тохируулж байх хэрэгтэй.

 

ü   Шланкыг залгахдаа дутуу залгахаас болгоомжлох, дутуу залгаснаас н¿¿рээ гэмтээх, шланкны хошуу мултарахаасболгоомжлох.

 

ü   Тосолгооны тосны т¿вшинг шалгаж байх. Улиралд 1 удаа агаар ш¿¿гчийг цэвэрлэж байх. Хийн баллоноос тунадасыгсард нэг удаа авч байх. Шланкуудыг ажил дууссаны дараа эвхэж хурааж байх.

 

 

5.         Албадан асаагч буюу аккумуляторын батарей цэнэглэгч /ЗК – 205/

 

ü  Албадан асаагч нь автомашиныг холбож асаах автомашины батарейг цэнэглэх ¿¿рэгтэй.

 

ü  Засварчид нь нэмэх, хасах туйлыг зºв холбох, х¿чдэлийг хэт ºндºр ºгºхººс сэргийлэх болон тохируулж х¿чдэлийг ºгºх. Аккумуляторын батарейг цэнэглэхдээ батарейн агааржуулах тагыг заавал авсан байна. Х¿чил ш¿лт асгахаас байнга сэргийлж резинэн бээлий хормогч хэрэглэх хэрэãòэй

 

6.   Мотор ºргºгч таль / Т32002 /

 

ü   Мотор ºргºгч талиар 0,5 – 2 тн х¿ртэл жинтэй ачааг ºргºнº.

 

ü   Талиар ачааг ºргºхдºº зориулалтын оосорлогч буюу гинжийг давхар гогцоотойгоор ºргех ачааны зориулалтын сэнжнээсбэхлэнэ. ºргºхдºº аажим хºдºлгººнººр оосорлогч буюу гинжийг чангарсны дараа дахин шалгаж ¿зээд ºргºнº.ºргºсºначааг савлуулж болохг¿й.

 

ü   ªргºсºн ачааны дор орох, зººж буй замд х¿н болон бусад з¿йлсийг байлгаж болохг¿й.

 

ü   ªргºсºн ачаанд ямар нэг ажил ¿йлчилгээ явуулах бол заавал зориулалтын тулгуур дээр тавьсны дараа хийнэ.

 

ü   ªргºх болон буулгахад босоо чиглэлд тээглэх, саад болох з¿йлс байгаа эсэхийг нягталсны дараа ¿йлдлийг аажим хийнэ.

 

ü   Буулгаж орхих з¿йл нь унаж ойчихг¿й байхаар бодож байрлуулсны дараа оосорлогч гинжийг салгаж авч болно.

 

ü   Талийг хэрэглэсний дараа бусдын хºдºлгººнд саад болохоорг¿й байрлуулна.

 

 

 

 

Боловсруулсан: ХХ-ын инженер


Машин à÷èã÷ ìàøèí äýýð àæèëëàõ àþóëã¿é àæèëëàãààíû çààâàð

 

Нэг. Ерºнхий з¿йл

 

1.   Ачигч машин дээр ажиллаж байгаа механик жолооч нь хºдºлмºр хамгаалал аюулг¿й ажиллагааны зааварчлаãà, техник ашиглалтын д¿рэм, аюулг¿й байдлыг хангасан тохиолдолд ажиллана.

 

Хоёр. Ажил г¿йцэтгэх ¿еийн шаардлага

 

1.        Ачигч машины жолооч нь ажил ¿¿ргээ г¿йцэтгэх буюу дуудлага ¿йлчилгээнд явах ¿едээМонгол улсын Замын хºдºлгººний д¿рмийг дагаж мºрдºх ба хурдыг тохируулж явах.

 

2.        Дуудлага ¿йлчилгээнд явахдаа замын хºдºлгººнд саад учруулахг¿й байх нºхцлийг хангажявах ба дур мэдэн замын хºдºлгººн хаахыг хориглож зºвхºн замын цагдаагийн дохиогоорзамаа чºлººлж зогсох.

 

3.        À÷èõ ìàøèí íü à÷èã÷ ìàøèíû îâîð, äààöàíä òîõèðñîí áàéõ øààðäëàãàòàé

 

4.        Машин ачих тохиолдолд заавал зогсолтын тэмдгийг ачих машины ард нь байрлуулсан байх шаардлагатай.

 

5.        Ачигч машины жолооч нь ачих машин руу анхаарал болгоомжтой ухрах. Ачихын өмнө ачигч машины зогсоолын тормозыг татсан байх шаардлагатай.

 

6.        Г¿йдэг тэвшийг буулгахдаа цоожëогч т¿гжээг мултлах ба тэвшийг б¿рэн г¿йцэт буулгасны дараа машинаа ачих.

 

7.        Ачигч машины тэвшийг хагас буулгасны дараа машин ачих ба буулгахыг хориглоно.

 

8.        Эрг¿¿лж татахдаа цоожлогчèéã анхаарах.

 

9.        Тэвшний хойд талд тэвшийг хºдºлгººнг¿й хязгаарлаж байдаг т¿гжээг г¿йцэт т¿гжигдсэнэсэхийг анхаарах.

 

10.     Ëåáåäêîîð татаж бэхëэхэд тросыг тасрах, харвахаас болгоомжлох.

 

11.     Автомашиныг ëåáåäêîîð татахдаа чирэх зориулалтын гогцоо, дэгээнээс дэгээдэж татах ба зориулалтын бус газраас татахыг хориглоно. Дэгээг г¿йцэт хийснийг шалгах.

 

12.     Ачих машиныг тэвшин дээр гаргасны дараа ачсан машиныхаа гар карданыг татуулж араанд хийлгэæ, õºäºëã¿¿ðèéã óíòðààñàí áàéíà.

 

13.     Зориулалтын áэхэлгээгээр бэхлэх. Тэвшний цоожлогчыг шалгаж ¿зэх.

 

14.     Ачигч машин дээр машин ачсан тохиолдолд тухайн автомашин дээр х¿н суулгаж явахыг хориглоно.

 

15.     Ачиж буулгах болон тээвэрлэх явцдаа ¿йлчл¿¿лэгчийн автомашины аюулг¿й ажиллагааг ìåõàíèê-æîëîî÷ õàðèóöíà.

 

16.     Дуудлага ¿йлчилгээнд явсан тохиолдолд машины эзнийг аль болохоор ¿йлчилгээнд îðîëöóóëàõã¿é байх ба зайлшг¿й тохиолдолд гар кардан татуулах, тормоз гишг¿¿лэх çýðãýýð áîë óðüä÷èëæ çààâàð÷èëãàà ºãíº.

 

17.     Ачсан машины мэдээлэлийг дуудлагын дэвтэрт заавал бичсэн байх шаардлагатай.

 

18.     Ажил ¿¿ргээ г¿йцэтгэж байгаа ¿едээ архи уух, тамхи татахыг болон анхаарлаа ñарниулахыг хатуу хориглоно.

 

19.     Хэрэв дуудлагаар хотоос гадагш явах тохиолдолд à÷èã÷ машины á¿ðýí á¿òýí áàéäëûã èíæåíåðò øàëãóóëæ, хээр явахад шаардлагатай б¿х з¿йлсийг шалгаж авч явах.

 

20.     Øàòàõóóí авсан тохиолдолд заавал тухайн ¿еийн г¿йлт км-ийг бичиж авах ба т¿лш авсан¿йлд¿¿лж ирсэн байх.

 

21.     Дуудлагын жиж¿¿р жолооч нь шºнº дуудлаганд явах болгонд тухайн ºдрийн манаачид г¿йлт км-ийг тэмдэгл¿¿лж байх.

 

22.     Дуудлагын жиж¿¿р жолооч нь дараагийн дуудлагын жиж¿¿р жолоочид ачигч машиныг б¿рэн г¿йцэд х¿лээлгэж ºгºх ба машинаа цэвэрлэсэн байх.


 

Çàñâàðûí ñóâàã äýýð àæèëëàõ çààâàð

 

Çóðàã. Çàñâàðûí ñóâãèéí ñõåì

 

1.         Засварын суваг дээр ажиллаж байгаа механик болон засварчид нь ажил эхлэхийн ºмнº хºдºлмºр хамгаалал аюулг¿й ажиллагааны заавартай танилцаж, гарын ¿сэг зурж, д¿рмийг дагаж мºрдºн ажиллах хэрэгтэй.

 

2.         Механик болон засварчид нь засварын суваг дээр машин байрлуулахын ºмнº ¿йлчл¿¿лэгчээс сувган дээр байрлуулж чадах эсэхийг асуух ба тэдэнд дохио ºгч байрлуулах.

 

3.         Засварын сувгийн гэрэлт¿¿лэг болон зººврийн гэрлийн аюулг¿й ажиллагааг ºдºр б¿р шалгаж байх.

 

4.         Засвар хийж байгаа тохиолдолд засварт орж ирж байгаа автомашины жолоочоос ººр х¿н байлгахыг хориглоно.

 

5.         Механик, засварчид, ¿йлчл¿¿лэгч болон бусад х¿м¿¿с нь зºвхºн гарцтай хэсгээр гарах ба гарцаас ººр газраар гарах болон харайхыг хориглоно.

 

6.         Галын болон техник аюулг¿йн шаардлагуудыг б¿рэн биел¿¿лж ажиллахад зºвлºх механик, засварчид гол ¿¿рэгтэй.

 

7.         Ажилчид нь ажил, ¿йлчилгээ дууссаны дараа ажлын байр, талбайг цэвэрлэсэн байх.

 

Боловсруулсан: Хºдºлмºр хамгаалалын инженер

 

 

 

 

 

 

Бидэнд ажлыг дахин эхлүүлэх боломж ямагт байдаг – Харин осол аваар тохиолдсоны дараа түүний хор холбогдлыг арилгах боломжгүй юм.

 

 

 

ЦАХИЛГААНЫ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

 

    АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ШУУРХАЙ ХУРЛЫН СЭДЭВ   9
Зорилго:        Оролцогчид нь цахилгааныг хэрэглэж байхдаа болон цахилгаантай зүйлсийн орчинд байхдаа мөрдөх журмыг тогтооно.
Найдвартай гэж бодсон цахилгаан хэрэгсэл чинь доорх зүйлсээс шалгаалж галын аюултай байж болзошгүй.
·            Ачаалал ихэдсэнээс
·            Цахилгаан хэрэгсэл хэт халснаас
·            тусгаарлагч шатах,
·            Богино долгион үүсэнээс
Цахилгааны аюулаас өөрийгөө хамгаалахын тулд
·            Нэг эх үүсвэрт хэт олон цахилгаан хэрэгсэл бүү залга
·            Бага фазыг их фазаар солихгүй байх
·            Төхөөрөмжийг хэт удаанаар урт хугацааны турш бүү ажиллуул
·            Төхөөрөмжийн ачааллыг бүү хэтрүүл
·            Мотор дээр тоос,тос хуралдахаас сэргийл
·            ҮРГЭЛЖ нэвчих гүйдлийн хамгаалалт ашигла

 

Өнөөдөр ажиллах орчинд тань ажлын үеэр гарч болох аюулын талаар ярилцах .
Үргэлжлэх хугацаа-2 минут
·            Ямар техник хэрэгсэл дээр ажиллах
·            Ямар ямар зөвшөөрлүүд байгаа талаар
·            Тухайн газарт гэрээт байгууллагын ажилчид байгаа эсэх
·            Энэ нь таны ажилд ямар хязгаарлалт тавих
·            Та энэ хязгаарлалтын хажуугаар ажлаа яаж хийхээр төлөвлөж байна.

 

 

Аюулгүй ажиллагааг бүх ажил үүргийн хүрээнд ямагт санаж урьдчилан  сэргийлэх арга хэмжээг байнга хэрэгжүүлж байгаарай!

 

 

 

 

 

Effective date:

 

ÊÎÌÏÀÍÈÉ ÀÂÒÎÌÀØÈÍ ÆÎËÎÎÄÎÕ ÆÓÐÀÌ

 

                                                                     

 

Íýã. Åðºíõèé ç¿éë

 

           

 

Êîìïàíèé àâòîìàøèíûã æîëîîäîõîä ãàðàõ õàðèëöààã ýíý æóðìààð çîõèöóóëíà. Ýíý æóðàì íü Àæèëòíû Õºäºëìºðèéí Ãýðýýíèé ñàëøã¿é õýñýã ìºí. Êîìïàíèé àâòîìàøèíûã æîëîîäîõ ýðõ á¿õèé àæèëòàí (öààøèä Æîëîî÷ ãýõ) ýíýõ¿¿ æóðìûã ìºðäºíº. Àâòîìîòèâ Çàñâàðûí Ìåíåæåð íü Æîëîî÷ íàðûí àõëàã÷ áàéíà. Ýíýõ¿¿ æóðìûí àëü íýã çààëòûã çºð÷âºë Õºäºëìºðèéí Ãýðýýã øóóä öóöëàõ õ¿ðòýë àðãà õýìæýý àâíà.                                 

 

                                            

 

Õî¸ð. Æîëîî÷èéí ¿¿ðýã

 

 1. Æîëîî÷ íü Ìîíãîë óëñûí Çàìûí Õºäºë㺺íèé Ä¿ðìèéã áàðèìòàëíà.
 2. Æîëîî÷ á¿ð õ¿÷èí òºãºëäºð á¿õèé æîëîîíû ¿íýìëýõ, òàëîíòàé áàéíà.
 3. Àëèâàà çºð÷èë ãàðãàñàí áóþó ¿íýìëýõýý õóðààëãàñàí òîõèîëäîëä Õýëòñèéí Ìåíåæåð               áîëîí Æîëîî÷ íàðûí Àõëàã÷èä  24 öàãèéí äîòîð ìýäýãäýõ ¸ñòîé.
 4. Æîëîî÷ àþóëã¿éí á¿ñèéã çààâàë ç¿¿õ áºãººä çîð÷èã÷èä ìºí ç¿¿ñýí áàéõûã õàðèóöíà.
 5. Æîëîî÷ á¿ð /õàâñðàëò À/-ä çààñàí ç¿éëèéã èæ á¿ðíýýð àâ÷ ÿâàõ ¿¿ðýãòýé.
 6. Æîëîî÷ ººðèéí ýçýìøèëä áàéãàà ìàøèíûã öýâýð ¿çýìæòýé, àþóëã¿é áîëîí òåõíèêèéí áýëýí áàéäëûã áàéíãà õàíãàíà.
 7. Æîëîî÷ òåõíèêèéí àëèâàà ýâäðýë ãýìòýë, õýðýãöýýò çàñâàð áîëîí áàãàæèéí òàëààð Æîëîî÷ íàðûí Àõëàã÷ áîëîí Õýëòñèéí Ìåíåæåðòýý òóõàé á¿ð ìýäýýëæ áàéíà.
 8. Æîëîî÷ êîìïàíèé àâòîìàøèí áîëîí íýìýëò òîíîã òºõººðºìæ¿¿äèéã /õàâñðàëò Á/ àðèã ãàìòàé àøèãëàíà.
 9. Êîìïàíèé àâòîáóñíû Æîëîî÷ àæèë÷èä 10 èë¿¿ ìèíóòûí õóãàöààíд àæèëä òîìèëîãäîîã¿é òîõèîëäîëä Æîëîî÷ íàðûí Àõëàã÷èä ìýäýãäýíý.                                                 

 

 

Ãóðàâ. Õóðäíû õÿçãààð áà õîðèãëîõ ç¿éë

 

 1. ªäðèéí öàãààð õîò äîòîð áîëîí õîòîîñ ãàäíàõ øîðîîí çàì äýýð 60 êì/öàã, õîòîîñ ãàäíàõ çàñìàë çàìä õóðäûã 80 êì/öàãààñ õýòð¿¿ëæ áîëîõã¿é.
 2. Õàðàíõóé ¿åä ìàøèí æîëîîäîõûã õîðèãëîíî. Õýðýâ çàéëøã¿é øààðäëàãà ãàðâàë Åðºíõèé Çàõèðàë ýñâýë Õýëòñèéí Ìåíåæåðèéí çºâøººðëèéã àâñàí áàéõ áºãººä õóðäûã õîò äîòîð 50 êì/öàã, õîòîîñ ãàäíà 60 êì/öàã-ààñ õýòð¿¿ëæ ¿ë áîëíî.  
 3. պ人 îðîí íóòàãò ìàøèí æîëîîäîõäîî ìàøèíû àëèâàà ýä àíãèä ýâäðýë ãýìòýë ó÷ðóóëàõã¿éãýýð çàìûí îíöëîã, öàã àãààðûí áàéäàë, ãýðýëò¿¿ëýãò òîõèðóóëàí õóðäàà ñààðóóëæ ÿâíà.
 4. Êîìïàíèéí õàøààí äîòîð õóðäûã 5 êì/öàãààñ õýòð¿¿ëýõèéã õîðèãëîíî.
 5. Æîëîî÷ êîìïàíèé ìàøèí äîòîð àðõè, òàìõè õýðýãëýõ áîëîí áóñäàä õýðýãë¿¿ëýõèéã õîðèãëîíî.
 6. Æîëîî÷ íàðûí àõëàã÷ / Õýëòñèéí Ìåíåæåðèéí çºâøººðºëã¿éãýýð   êîìïàíèé ìàøèíûã õóâèéí çîðèëãîîð àøèãëàõûã õîðèãëîíî.
 7. Æîëîî÷ õàðèóöñàí ìàøèíàà Æîëîî÷ íàðûí àõëàã÷ / Õýëòñèéí Ìåíåæåðèéí çºâøººðºëã¿éãýý𠺺ð õ¿íä øèëæ¿¿ëýõèéã õîðèãëîíî.
 8. Çàìä ÿâàõàä àëèâàà íýãýí áàéãàëèéí ãàìøèã / ¿åð óñ, ãàë, ñàëõè øóóðãà, öàñ çóä, õàëäâàðò  ºâ÷èí ãýõ ìýò  òîõèîëäîæ àÿëàëûã öààøèä ¿ðãýëæë¿¿ëýõ áîëîìæã¿éä õ¿ðâýë Æîëîî÷ àþóëòàé áàéäàë çîãñòîë ò¿ð õ¿ëýýæ, íºõöºë áàéäàë õýâèéí áîëñîí ¿åä ÿâàõ õýðýãòýé.
 9. Õàðèëöàã÷èéí àæëûí òàëáàðò ìàøèí æîëîîäîæ áàéãàà íºõöºëä, òóõàéí êîìïàíèé äîòîîä æóðìûã ìºðäºíº.

 

                                                                                     

 

ĺðºâ. Êîìïàíèé ¿¿ðýã

 

 1. Æîëîî÷èéí ¿íýìëýõ òàëîíûã æèëä õî¸ð óäàà   øàëãàíà.
 2. Êîìïàíèé àâòîìàøèíû áàéíãûí áýëýí áàéäëûã õàíãàõ ¿¿äíýýñ øààðäëàãàòàé çàñâàð,  ¿éë÷èëãýýã Àâòîìîòèâèéí çàñâàðûí Ìåíåæåðèéí òîäîðõîéëñîí áîëîí õóâààðèéí äàãóó õèéíý.
 3. Õàâñðàëò À-ä çààñàí áàãàæ õýðýãñëýýð õàíãàæ áàéõ ¿¿ðýãòýé.
 4. Êîìïàíè àæèë÷äûíõàà àæëûí ¿ð ºãººæèéã ñàéæðóóëàõ ¿¿äíýýñ  àæëûí øààðäëàãà áàéãàà òîõèîëäîëä  æîëîî÷èéí ýðõ àâàõ áîëîí àíãèëàë àõèóëàõ ñóðãàëòàíä õàìðóóëàí òºëáºðèéã õàðèóöàæ áîëíî. Õýðýâ àæèëòàí æîëîî÷ óã ñóðãàëòàíä õàìðàãäñàíààñ õîéø õî¸ð æèëèéí äîòîð àæëààñ õàëàãäàõ áîëîí ººðèéí õ¿ñýëòýýð àæëààñ ÷ºëººëºãäºõ áîëâîë àæèëëààã¿é ¿ëäñýí õóãàöààíä íîîãäîõ çàðäëûã êîìïàíèä ýðã¿¿ëýí òºëíº.

 

 

Òàâ. Îñîë ãàðãàñàí Æîëîî÷èéí õ¿ëýýõ õàðèóöëàãà

 

 1. Çàì òýýâðèéí îñîëä îðñîí Æîëîî÷ Õýëòñèéí Ìåíåæåð áîëîí Æîëîî÷ íàðûí Àõëàã÷èä 24  öàãèéí äîòîð, Çàìûí Öàãäààãèéí Ãàçàðò 48 öàãèéí äîòîð ìýäýãäñýí áàéõ ¸ñòîé áºãººä ýíý çààñàí õóãàöààíä îñëûí àêòûã áè÷ãýýð ¿éëäýæ Æîëîî÷ íàðûí Àõëàã÷ áîëîí Õ¿íèé íººöèéí àæèëòàíä ºãñºí áàéíà.
 2. Çàì òýýâðèéí îñîëä îðñîí òîõèîëäîë á¿ðèéã Æîëîî÷èéí õóâèéí õýðýãò òýìäýãëýíý. Ýíý íü àæèëòíû æèëèéí ã¿éöýòãýëèéí ¿íýëãýýíèé “Àþóëã¿é àæèëëàãàà” ãýñýí ¿ç¿¿ëýëòèéã “Õàíãàëòã¿é” ãýæ ä¿ãíýõýä õ¿ðãýíý.
 3. Àëèâàà îñëîîñ ¿¿äýëòýé ýâäðýë ãýìòëèéã äýýð çààñíààð ìýäýýëýëã¿éãýýð ãàäóóð çàñâàðëàõûã õîðèãëîõ áà èéì ¿éëäýë ãàðãàñàí Æîëîî÷èéã àæëààñ õàëàõ õ¿ðòýë àðãà õýìæýý àâíà.
 4. Àëèâàà çàì òýýâðèéí îñëûí óëìààñ êîìïàíèé ìàøèíä áîëîí ãóðàâäàã÷ ýòãýýäèéí ìàøèíä ó÷ðóóëñàí õîõèðëûã äàðààõ áàéäëààð íºõºí òºë¿¿ëíý.

 

      Õýðýâ ó÷ðóóëñàí õîõèðëûã äààòãàëûí áàéãóóëëàãààñ 100% íºõºí îëãîñîí áîë, Æîëîî÷ äààòãàëä õàìðàãäàõ ¿éë àæèëëàãààíû çàðäàë áîëîõ 50 àì äîëëàðûã êîìïàíèä òºëíº.

 

      Õýðýâ Æîëîî÷ äàâòàí îñîë ãàðãàñàí áîë ¿éë àæèëëàãààíû çàðäàëä 100 àì äîëëàð òºëíº.

 

      Õýðýâ äààòãàëûí áàéãóóëëàãà õîõèðëûã 100-ààñ áàãà õóâèàð òºëñºí òîõèîëäîëä ýíýõ¿¿ çºð¿¿ã òºëºõ áà òºëáºðèéí äýýä õÿçãààð 2000 àì äîëëàð áàéíà.

 

      Îñîë ãàðãàñàí Æîëîî÷ îñëûí òàëààðõ ìýäýýëëèéã òîãòîîñîí öàã õóãàöààíä íü, çîõèõ æóðìûí äàãóó ìýäýýëýýã¿éãýýñ äààòãàëûí íýõýìæëýëèéí ìàòåðèàë õàíãàëòã¿é áîëæ óëìààð äààòãàëûí íºõºí îëãîâîð òºëºãäºõã¿éä õ¿ðâýë, êîìïàíèä ó÷ðóóëñàí íèéò õîõèðëûã Æîëîî÷ ººðºº á¿ðýí õàðèóöàæ òºëíº.

 

 

        

 

 

Çóðãàà. Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë ÿâö

 

1.      Õàâñðàëò À-ä çààñàí ç¿éëèéí á¿ðýí á¿òýí áàéäëûã Æîëîî÷ íàðûí Àõëàã÷ óëèðàëä íýã óäàà øàëãàíà.     

 

2.      Æîëîî÷ íàðûí Àõëàã÷ øàëãàñàí áàéäëàà ¿íäýñëýí õàâñðàëò À-ä çààñàí ç¿éëýýñ ýëýãäýæ õóó÷èðñàí, øààðäëàãà õàíãàõã¿é áîëñîí ç¿éëèéí òîîã íýãòãýí ãàðãàæ øààðäàõ õóóäàñ áè÷ýýä Õýëòñèéí Ìåíåæåðýýð íü áàòëóóëæ Õàíãàìæèéí Ìýðãýæèëòýíä ºãíº.

 

3.      Õàíãàìæèéí Ìýðãýæèëòýí çàõèàëñàí ç¿éëèéã õóäàëäàí àâ÷ Æîëîî÷èä ºãíº.

 

4.      Õýðýâ Æîëîî÷ ýäãýýð ç¿éëýýñ õàÿæ ¿ðýãä¿¿ëñýí òîõèîëäîëä ººðºº áýëýí áàéäëûã  õàðèóöíà.

 

5.      Êîìïàíèé àâòîáóñíû Æîëîî÷ ò¿ëøèéã êîìïàíèàñ òîãòîîñîí õýìæýýíèé äàãóó çàðöóóëíà.

 

6.      Êîìïàíèé àâòîáóñíû Æîëîî÷ ºäºð òóòàì ÿâñàí êì- ýý áàòàëãààæóóëàõ çîðèëãîîð Çàìûí Õóóäàñ áºãëºíº.

 

7.      Çàñâàðûí õýëòýñèéí àâòîìàøèí õàðèóöñàí Æîëîî÷ ò¿ëøíèé òîîöîîã òîìèëîëòîîð ÿâàõ áîëîí èðýõ á¿ðäýý Çàñâàðûí õýëòñèéí Á¿ðòãýëèéí àæèëòàíòàé õèéæ  çàìä ãàðàõàä ò¿ëøèéã áýëýí áàéäàëòàé áàéëãàíà.

 

8.      Òîìèëîëòîîð ÿâñàí Æîëîî÷ öàãèéí êàðòàà ãàðààð áè÷èæ øóóä óäèðäëàãààðàà áàòàëãààæóóëíà.

 

 

Авах арга хэмжээ:

 

1.        Бичгээр сануулга өгнө.

 

2.        Бичгээр сануулга өгч 3 хоног ажлаас цалингүй чөлөөлнө.

 

3.        Ажлаас хална.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

watruck.blogspot.com/2013/01/blog-post_7965.html

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

                        

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s